udruga@angelus.ba       ++387 (0)63 820-370
 

Prava i obveze volontera

volonteri1Sukladno članu 23. i 24. Zakona o volontiranju u FBiH propisana su prava i obveze osoba koje volontiraju. Iz spomenutog zakona izdvojili smo te dvije cjeline koje pobliže predstavljaju koje su to obveze volontera, ali i koja su njihova prava.

Prava volontera:

Volonter ima pravo:

a) na pisanu potvrdu o volontiranju,
b) na volontersku knjižicu i ugovor o volontiranju, u skladu s ovim zakonom,
c) na upoznavanje s etičkim normama bitnim za pojedini oblik volontiranja,
d) na odgovarajuću obuku s ciljem poboljšanja kvaliteta obavljenih aktivnosti i pruženih usluga, a naročito ako to zahtijeva priroda volonterskih aktivnosti i usluga koje se pružaju,
e) na stručnu pomoć i podršku tokom volontiranja,
f) na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja im pripadaju na osnovu Zakona o volontiranju u FBiH i drugih propisa kao i općih akata organizatora volontiranja,
g) na nadoknadu ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranjem,
h) na odgovarajuće i sigurne uvjete rada u skladu s prirodom volonterskih aktivnosti koje obavlja,
i) na zaštitnu opremu u skladu s prirodom volonterskih aktivnosti koje obavlja i usluga koje pruža,
j) upoznati se s opasnostima koje su u vezi sa specifičnim oblikom volontiranja kojeobavlja,
k) na odmor u ugovorenom trajanju,
l) na zaštitu privatnosti i ličnih podataka,
m) na sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima u vezi s volontiranjem u skladu s mogućnostima organizatora volontiranja i obliku volontiranja.
 

Obveze volontera

(1) Volonter je obavezan:

a) volontirati u skladu sa stručnim propisima i uputstvima organizatora volontiranja,

b) čuvati službenu tajnu i povjerljive i lične podatke o organizatoru ili korisniku volontiranja,

c) odbiti volontiranje koje je suprotno ovom zakonu.

(2) Obaveza volontera je da izvršava uputstva organizatora volontiranja, osim uputstva u vezi s volontiranjem koja su:

a) opasna po život i zdravlje volontera ili drugih lica,

b) moralno neprihvatljiva za volontera,

c) u suprotnosti s ugovorom o volontiranju.

(3) Ako izvršavanje uputstva može uzrokovati štetu volonteru, korisnicima volontiranja ili trećim licima, volonter je dužan na to upozoriti organizatora volontiranja.

(4) Volonter ne odgovara za prouzrokovanu štetu ako je prethodno upozorio organizatora volontiranja na takvu mogućnost.